• Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan General Counsel Netherlands B.V. (verder te noemen “GCN”) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de GCN-website.
  • Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de GCN-website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen. Het gesloten deel van de GCN-website is alleen toegankelijk voor deelnemers aan GCN. Ook voor de informatie op dit deel van de website is het voorafgaande van toepassing.
  • Deelnemers van GCN kunnen achter de login zelf informatie toevoegen. Elke gebruiker van de website van GCN is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de informatie die hij of zij toevoegt. Gebruikers van de website van GCN accepteren de Algemene Voorwaarden.
  • De informatie op de site en in de bijbehorende knowledge database wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
  • GCN behoudt zich het recht voor te bepalen welke documenten worden opgenomen in haar knowledge database en documenten te verwijderen uit de knowledge database en/of van de website.
  • De informatie verzonden door GCN middels een e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GCN, niet toegestaan.
  • GCN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud van deze e-mail op enigerlei wijze gebonden. Indien u bij vergissing een e-mail bericht van GCN hebt ontvangen, verzoeken wij u het bericht te wissen en contact op te nemen met de afzender van het bericht of met info@generalcounsel.nl