DMA legt Big Tech aan banden

De Digital Markets Act (“DMA”) is op 7 maart 2024 in werking getreden en reguleert grote, digitale poortwachters. Het doel is om digitale markten eerlijker te maken. Lees hoe jouw bedrijf de DMA-verplichtingen kan benutten in het handelen met deze grote online platforms.

Op 7 maart 2024 is de Digital Markets Act (“DMA”) in werking getreden. Deze Europese verordening, die tot doel heeft digitale markten eerlijk en betwistbaar te houden, is van toepassing op poortwachters zoals Amazon, Apple, Meta, Microsoft en Alphabet (Google). Dit zijn online platforms die inmiddels zo groot en machtig zijn dat het moeilijk is voor andere marktdeelnemers met ze te concurreren. Poortwachters beschikken doorgaans over een omvangrijke online infrastructuur die hen (netwerk)voordelen verschaft bij het bereiken van eindgebruikers en het weren van andere marktdeelnemers. Ook genereren de poortwachters enorme hoeveelheden data, die het gat tussen hen en andere marktpartijen steeds verder vergroot. Hierdoor bestaan significante toetredings- en uitbreidingsdrempels voor nieuwe bedrijven en wordt volgens de Europees wetgever kwaliteit en innovatie niet altijd gewaarborgd. De DMA reguleert deze grote online platforms om concurrentie te bevorderen en de positie van (zakelijke) klanten te beschermen.

Zo introduceert de DMA in artikelen 5 en 6 de verplichting voor poortwachters om adverteerders en uitgevers inzicht te geven in de door en/of voor hen gegeneerde gegevens. Poortwachters zijn verplicht om adverteerders en uitgevers op hun verzoek dagelijks en kosteloos informatie te verstrekken over geplaatste advertenties. Sinds de inwerkingtreding van de DMA heeft een aantal poortwachters een dienst geïntroduceerd waarmee adverteerders en uitgevers daadwerkelijk toegang kunnen krijgen tot deze informatie. In veel gevallen kan de adverteerder of uitgever zelf bepalen in welke mate van detail hij deze data wil ontvangen.

Onder artikel 6 lid 11 geldt voor poortwachters met online zoekmachines (vooralsnog dus alleen Google Search) bovendien de verplichting om derde-zoekmachines op verzoek onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden (ook wel: “FRAND-voorwaarden”) toegang te verlenen tot geanonimiseerde gegevens over rangschikkingen, zoekopdrachten, kliks en weergaven.

Verder mag de poortwachter zakelijke gebruikers niet verhinderen in het aanbieden van dezelfde producten of diensten tegen andere prijzen of voorwaarden via een andere weg dan de kernplatformdienst van de poortwachter (ook wel pariteitsclausules genoemd). Meer in zijn algemeenheid mag de poortwachter er niet aan in de weg staan dat bedrijven of consumenten van concurrerende content of diensten gebruik maken. Specifiek ten aanzien van appstores, onlinezoekmachines en onlinesocialenetwerkdiensten bevat de DMA nog een verplichting om algemene FRAND-toegangsvoorwaarden toe te passen voor zakelijke gebruikers met daarin een mechanisme voor alternatieve geschillenbeslechting (verbod op self-preferencing/zelfbevoordeling).

Om effectieve handhaving te stimuleren schrijft de DMA tot slot expliciet voor dat de poortwachter zakelijke gebruikers en eindgebruikers niet mag beperken of beletten om inbreuken op de DMA of andere Unierechtelijke regels te melden bij de bevoegde overheidsinstantie. Een volledig overzicht van alle verplichtingen is te vinden in artikelen 5 tot en met 7 van de DMA. Het is belangrijk dat ondernemingen die actief zijn op digitale markten op de hoogte zijn van de verplichtingen van de DMA waaraan de poortwachters moeten voldoen. Ook de ACM heeft aangekondigd nog aan de nodige voorlichting over deze nieuwe regels te zullen doen. De gedachte leeft dat bedrijven zich nog onvoldoende bewust zijn van de kansen en rechten die de DMA-wetgeving hen biedt.  

Over de auteur(s)

Bas Braeken | Bureau Brandeis
+31 6 11592679 | +31 20 7606505
bas.braeken@bureaubrandeis.com
Profile page
020-7606505