GC aan ’t Woord | Isabelle Berlie | Kadaster

Sinds 2000 is Isabelle Berlie bij het Kadaster in Apeldoorn werkzaam. Eerst als bewaarder en advocaat, daarna als bedrijfsjurist en inmiddels ruim zeven jaar als hoofd Juridische Zaken. Isabelle startte haar carrière in 1994 als kandidaat-notaris ondernemingsrecht bij Loeff Claeys Verbeke te Amsterdam.

Het Kadaster

Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), belast met de uitvoering van wettelijke taken. We staan als ZBO op afstand van de Minister en verrichten niet alleen voor overheden en particulieren, maar ook voor marktpartijen (elektronische) diensten zoals het verstrekken van vastgoedinformatie in het kader van rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen (woningen, schepen en vliegtuigen). We beheren de landelijke voorzieningen, de basisregistraties en hebben een rol bij de Omgevingswet (TBO/OBO).

Het Kadaster draagt met zijn kennis en kunde bij aan maatschappelijke opgaven zoals grondbeleid, inrichting van Nederland, woningbouw, en de energietransitie. We zetten onze kennis ook internationaal in en verbeteren zo de registratie van grond en eigendom. De uitvoering van de kadastrale taken in Caribisch Nederland is sinds 1 januari 2021 ondergebracht bij het Kadaster. We werken dan ook samen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Wat doet het kadaster? Klik op deze link voor een korte video.

Het Legal Team

Ik geef leiding aan een team van negen juristen, een paralegal en een assistente. De verdeling man/vrouw is vrijwel gelijk en we hebben meerdere generaties in ons team; met mijn 55 jaar ben ik de oudste jurist, de jongste is 32 jaar. Voor diversiteit is bij het Kadaster veel aandacht en we zijn er uiteraard nog lang niet. Het Kadaster stuurt aan op diversiteit in leidinggevende posities en gelijke beloning. Ook het ontwikkelen van een veilig en inclusief werkklimaat is voor mij een belangrijk thema.

We adviseren de directies en het bestuur. De lijnen binnen het Kadaster zijn kort. Binnen onze afdeling hebben we kennis van verschillende rechtsgebieden zoals aanbestedings-, bestuurs-,  arbeids- en contractenrecht, de Woo en de AVG. We werken samen met externe advocaten mocht specifieke kennis ontbreken of als een casus daarom vraagt.

Bij het Kadaster zijn ruim 2.000 medewerkers werkzaam. Daarnaast hebben we te maken met externe stakeholders, gebruikers en toezichthouders zoals burgers, bedrijven, samenwerkingspartners, (semi-)overheden en internationale partijen. Dit alles brengt de nodige juridische dynamiek met zich mee, soms op het snijvlak van markt en overheid.

Omdat we beschikken over veel data zijn onze IT systemen (en alles wat daarmee samenhangt) één van de belangrijkste fundamenten van onze organisatie. Een omvangrijk IT contract loopt dit jaar af en wordt opnieuw aanbesteed. Een hot topic op dit moment is dan ook een aantal grote IT aanbestedingen.

Opvallend is tevens een flinke toename van het aantal AVG en Woo-verzoeken. De termijnen om aan de verzoeken te voldoen zijn relatief kort, dus dat verhoogt de werkdruk. Zeker ook omdat sommige Woo-verzoeken bijzonder omvangrijk zijn; allerlei documenten moeten dan uit verschillende systemen worden opgehaald en gecontroleerd op geschiktheid voor openbaarmaking.  Ervaring leert dat als het Kadaster in het nieuws komt, we dan een hausse aan verzoeken kunnen verwachten.

Uitdagingen als GC en voor het Team

We streven naar een optimale digitalisering van onze dienstverlening, zowel extern als intern. Digitale betrouwbaarheid en veiligheid dienen daarbij voorop te staan. Kennis op het gebied van IT en recht, informatiebeveiliging en -huishouding, en data governance wordt van alle juristen geëist, naast hun juridische specialisatie. Dat betekent kennis vergroten door het volgen van opleidingen en deze know how vervolgens ook bijhouden.

Hoe we onze elektronische dienstverlening inrichten en vormgeven bepalen onder meer de algemene kaders vanuit de Wdo, Awb (waaronder elektronisch bestuurlijk verkeer) en de nieuwe Europese richtlijn NIS2 en Wbni. Een uitdaging vormen voor ons juist ook die juridische kaders. Enerzijds omdat de techniek sneller is dan de wet- en regelgeving en anderzijds omdat we niet alleen zelf moeten voldoen aan diverse regels maar deze ook compatibel moeten zijn met de processen en systemen van de ketens waarin het Kadaster samenwerkt (zoals de vastgoedketen of het stelsel van basisregistraties).

Innovatie en Techniek

Het Kadaster werkt continu aan verbeteringen/innovatie van zijn werkprocessen en (basis-) registraties om in een veranderende samenleving de zekerheid te blijven bieden die de maatschappij vraagt.

Enkele voorbeelden zijn het in hoge mate automatiseren van de inschrijving en verwerking van akten in de openbare registers. We onderzoeken de verdere inzet van geavanceerde technologie, waaronder gebruik van kunstmatige intelligentie en slimme data-analyses om het werkaanbod van nieuwe akten te voorspellen en akte teksten uit het verleden toegankelijk en leesbaar te maken. We zijn bezig met het kunnen inschrijven van appartementsrechten in 3D omdat de rechtensituatie soms zo complex is, dat deze nauwelijks nog te doorgronden is. Met het verbeteren van de kadastrale kaart kunnen we de grenzen van percelen nog preciezer meten dankzij digitale inlezing van de oorspronkelijke meetdocumenten.

Kadastrale informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn en daarom hebben we een tactiele kaart ontwikkeld. Dit is een voelbare topografische kaart toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Met deze kaart kun je voelen en begrijpen wat de locatie van een land of plaats is.

Kunstmatige intelligentie speelt een steeds belangrijkere rol bij maatwerkvragen over onze data. Verdere digitalisering en het gemak waarmee data kunnen worden verstrekt, ingezien en gedeeld, heeft mede tot gevolg dat nu onze openbaarheid van gegevens ter discussie staat. De wereld om ons heen vraagt wel om onze data, maar we moeten ook bewaken dat er geen oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt, en dat het juridisch gezien verdedigbaar is, denk met name aan de AVG. Voor mijn afdeling is het dan ook extra van belang om op de hoogte te zijn van wat er speelt en met de nodige inventiviteit en souplesse de juridische en soms ook ethische kaders op tijd aan te geven.

Isabelle Berlie en kinderfilms

Naast mijn werk sport ik graag en houd erg van lekker eten en gezelligheid. Sinds kort woon ik in Den Haag; mijn kinderen zijn alle vier het huis uit en wonen nu dichterbij. Ik vind het erg leuk om deze voor mij nog onbekende stad te leren kennen. Amsterdam is dichtbij en ik ben al jaren groot opera fan, dus ik ga regelmatig naar het Muziektheater. Ook kijk ik graag naar kinderfilms, zeker nu mijn jongste dochter zelf scenario’s schrijft en kinderfilms regisseert. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in mode en design en vind het dan ook erg leuk als mijn advies wordt gevraagd op het gebied van styling.

Over de auteur(s)