Hoge ambities voor energie-efficiëntie

Bedrijven worden zich steeds bewuster van het belang van ESG. Als General Counsel is het daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen op dit gebied. In dit artikel brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van een belangrijk thema binnen ESG: energie-efficiëntie.  

De term ‘ESG’ staat voor Environmental, Social en Governance. In dit artikel zoomen we in op de ‘E’ van ESG. Hieronder valt bijvoorbeeld de impact op natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering, afval, vervuiling, energiegebruik, maar ook energie-efficiëntie.

Fit for 55

Energie-efficiëntie is een belangrijk onderwerp van ‘Fit for 55’. Fit for 55 introduceert een pakket aan Europese wetsvoorstellen met als doel het bereiken van ten minste 55% emissiereductie in 2030, bij wijze van tussenstap op weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Met behulp van energie efficiëntie wordt geprobeerd om met minder verbruik van energie bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De richtlijn energie-efficiëntie

Het onderwerp energie-efficiëntie is op Europees niveau geregeld in de richtlijn energie-efficiëntie, die voor het eerst is aangenomen in 2012. Het oorspronkelijke doel van deze richtlijn was om de energie-efficiëntie met ten minste 20% te verbeteren tegen 2020. Vervolgens is de richtlijn gewijzigd, waarbij de doelstelling voor energie-efficiëntie is verhoogd tot 32,5% in 2030.

Onder Fit-for-55 worden deze doelen verder aangescherpt. Op grond van het voorstel tot herziening van de energie-efficiëntie richtlijn moet het totale eindverbruik van energie in 2030 met 36% zijn gedaald. Het voorstel tot herziening introduceert daarnaast bovengrenzen voor het energieverbruik van de EU in 2030.

Naast deze doelstelling voor de EU als geheel bevat het voorstel indicatieve efficiëntiebijdragen voor lidstaten. In tegenstelling tot de EU-doelen zijn de nationale bijdragen slechts indicatief en dus niet bindend. De reden daarvoor is dat veel lidstaten zich verzetten tegen het invoeren van bindende nationale bijdragen.

Hoofdpunten van het voorstel

Een van de belangrijkste speerpunten van Fit-for-55 is het principe “energie-efficiëntie-eerst”. Dit principe maakt van energie efficiëntie een prioriteit omdat het wordt gezien als de eenvoudigste manier om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het energie-efficiëntie-eerst principe behelst onder meer de verplichting om energie-efficiënte oplossingen mee te nemen bij beleids- en investeringsbeslissingen.

Daarnaast stelt het voorstel voor herziening van de richtlijn eisen aan een breed scala aan producten en sectoren. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het verhogen van de jaarlijkse energiebesparingsverplichting tot 1,5% voor alle lidstaten;
  • Het monitoren van de energieprestatie van datacentra wordt verplicht gesteld. Het doel daarvan is om later duurzaamheidsindicatoren voor datacentra vast te stellen;
  • Het invoeren van aanvullende eisen om het gebruik van energieprestatiecontracten te vergroten. Dit kan relevant zijn voor gebouweigenaren. In een energieprestatiecontract worden met een aanbieder van maatregelen ter verbetering van energie-efficiëntie afspraken gemaakt over energiebesparing.

Nog hogere ambities?

De kans is aanwezig dat het niet bij voornoemde ambities blijft. Recent heeft de Rapporteur van het Europees Parlement voor de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie geoordeeld dat het voorstel, naar zijn oordeel, niet vergaand genoeg is. Daarom heeft de Rapporteur voorgesteld de ambities van het voorstel verder te verhogen. De Rapporteur stelt onder meer voor om het doel voor eindgebruik te verhogen tot 43% per 2030. Daarnaast stelt hij voor om de nationale doelstellingen bindend te maken, in plaats van indicatief. Ook suggereert de Rapporteur om bedrijven al bij een lager energieverbruik te verplichten om een energiebeheersysteem in te voeren, dan wel aan een energie-audit te onderwerpen.

Uit het voorgaande blijkt dat de energie-efficiëntie volop in ontwikkeling is. Daarnaast zullen de aangescherpte regels, wanneer zij in werking treden, op veel verschillende sectoren effect zal hebben. Als General Counsel is het daarom van groot belang dit onderwerp in de gaten te houden. Zo zorgt u ervoor dat u tijdig op de hoogte bent van energie-efficiëntieverplichtingen die mogelijk relevant kunnen zijn voor uw bedrijf.

Over de auteur(s)

Jan Jakob Peelen | Dentons
+31 20 795 38 00
Janjakob.peelen@dentons.com
Jan Jakob Peelen is hoofd van de praktijk Publiekrecht in Amsterdam en partner in de Energiegroep. Hij richt zich op milieurecht, ruimtelijke ordening, energieregelgeving en algemeen bestuursrecht. Jan Jakob adviseert onder meer bij de ontwikkeling van diverse biomassacentrales, waste-to-energy / waste-to-product projecten, zonne-energieprojecten, en windprojecten. Naast de projectontwikkelingspraktijk adviseert Jan Jakob ook regelmatig investeerders en financiële instellingen bij fusies en overnames en projectfinancieringstransacties in de energiewereld.
Sanne Jeurissen | Dentons
+31 20 795 31 10
Sanne.jeurissen@dentons.com
Sanne Jeurissen is advocaat in de Energiegroep in Amsterdam. Zij richt zich onder andere op milieurechtelijke kwesties, vergunningverlening en specifieke energieregelgeving. Sanne is daarnaast betrokken bij het adviseren van energiebedrijven en financiële instellingen over de ontwikkeling, acquisitie en financiering van energieprojecten in Nederland.