Wat is de CSDDD en hoe bereidt u uw bedrijf hierop voor?

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is een nieuwe voorstelrichtlijn die grote ondernemingen verplicht onderzoek te verrichten naar nadelige effecten op mensenrechten en milieu. Wilt u weten of uw bedrijf onder deze regeling valt en hoe u zich voorbereidt?

Momenteel wordt door de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandeld over de finale tekst van de voorstelrichtlijn. Vanwege de Europese verkiezingen zal deze naar verwachting niet eerder dan eind 2024 worden vastgesteld. Daarna krijgen de lidstaten waarschijnlijk nog twee jaar de tijd voor implementatie in nationale wetgeving. Desalniettemin is het goed om alvast voorbereidingen te treffen, want de wetgeving zal veel vergen van bedrijven.

Is de CSDDD op uw bedrijf van toepassing?

De voorstelrichtlijn is van toepassing op EU-ondernemingen met gemiddeld meer dan 500 werknemers en een netto wereldwijde omzet van meer dan EUR 150 miljoen (groep 1). Daarnaast is de voorstelrichtlijn van toepassing op EU-ondernemingen met meer dan 250 werknemers en een netto wereldwijde omzet van meer dan EUR 40 miljoen, mits ten minste 50% van deze netto-omzet werd gegenereerd in een of meer van de volgende hoge impact sectoren (groep 2):

  1. kledingindustrie;
  2. voedselindustrie; en/of
  3. minerale hulpbronnen industrie.

In afwijking hiervan stelt het Parlement voor om voor groep 2 weg te laten dat omzet moet zijn gegenereerd in een hoge impact sector en de drempels van groep 1 te laten gelden voor holdingmaatschappijen.

Wat betekent de CSDDD voor uw bedrijf?

Indien uw bedrijf onder het toepassingsbereik van de CSDDD valt, moet u due diligence overwegingen in alle facetten van het ondernemingsbeleid integreren en een specifiek due diligence beleid op het gebied van mensenrechten en milieu opstellen. Vervolgens moet u potentiële en daadwerkelijke nadelige effecten op mensenrechten en milieu identificeren, voorkomen, beëindigen en/of de gevolgen daarvan beperken. Ook moet er een klachtenprocedure worden opgetuigd.

Bedrijven die in groep 1 vallen moeten een plan opstellen om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsmodel en strategie verenigbaar zijn met het Parijs-akkoord. Indien klimaatverandering geïdentificeerd is of had moeten zijn als een belangrijk risico voor of een belangrijk effect van de activiteiten van de onderneming, moeten ook emissiereductiedoelstellingen in het plan worden opgenomen.

Volgens de Commissie moet het due diligence zich uitstrekken tot de waardeketen. De Raad pleit echter voor een beperking tot de keten van activiteiten. Een belangrijk verschil is dat bij de waardeketen ook consumentengedrag en afvalverwerking moeten worden meegenomen. Het zou echter kunnen dat hierover dan nog wel moet worden gerapporteerd op grond van de CSRD. Over de CSRD vindt u meer uitleg in deze blog.

Hoe bereid ik mijn bedrijf voor op de CSDDD?

Het is raadzaam om de voorbereidingen te treffen met een multidisciplinair team, omdat due diligence overwegingen in alle facetten van het beleid moet worden geïntegreerd. Begonnen kan worden met het opstellen van een plan voor het verzamelen van data bij toeleveranciers, hetgeen door veel bedrijven als een enorme klus wordt ervaren.

Vervolgens kan het specifieke due diligence beleid worden opgesteld. Dit beleid dient ten minste het volgende te omvatten:

  • een beschrijving van de gekozen benadering voor het doen van due diligence;
  • een gedragscode voor werknemers en dochterondernemingen; en
  • een beschrijving van de processen die zijn ingevoerd om het due diligence beleid te implementeren, inclusief maatregelen die zullen worden genomen om naleving van de gedragscode te verifiëren en de toepassing daarvan uit te breiden naar de waardeketen of toeleveringsketen.

De CSDDD zal waarschijnlijk de optie bieden om prioriteiten te stellen. Bedrijven kunnen dan beginnen met de resultaten van de dubbele materialiteitsanalyse die zij op grond van de CSRD moeten maken. Over de CSRD vindt u meer uitleg in deze blogpost. Als uw bedrijf diverse producten verkoopt, is het goed om te beginnen met het in kaart brengen van de toeleveringsketen en impact van het meest verkochte product of het product dat evident de meest nadelige effecten heeft.

>> Op deze pagina vindt u alle informatie over ESG bij elkaar

Over de auteur(s)

Stephanie ter Brake | Lexence