Algemene Voorwaarden General Counsel Netherlands B.V. (GCN)

GCN biedt o.a. de mogelijkheid om gezamenlijk informatie te delen. Aan de hand van deze informatie kan iedereen die deelneemt aan GCN informatie zoeken, toevoegen en aanvullen via de website. Toegang vindt plaats via een persoonsgebonden login-account. Door het aanvragen van een login-account accepteert de gebruiker de algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definities

 • Gebruiker: een persoon die op enigerlei wijze informatie inziet of toevoegt aan generalcounsel.nl na het aanvragen van een login-account.
 • De website: de website onder de domeinen www.generalcounsel.nl en bijbehorende subdomeinen, alsmede de daaraan gekoppelde database.
 • Beheerder: een ieder met beheerdersrechten voor (een deel van) generalcounsel.nl.

Artikel 2 Gebruik van Website

2.1 Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van berichten en/of onderwerpen gepost middels zijn login-account.

2.2 Gebruiker is verplicht bij de aanvraag van een login-account juiste en volledige informatie te verschaffen, meer in bijzonder maar daartoe niet beperkt, dient Gebruiker naar waarheid zijn achternaam en voorletter op te geven, alsmede zijn actuele e-mailadres. Het is Gebruiker niet toegestaan:

 • te handelen in strijd met enige wet- of regelgeving en/of met deze Algemene Voorwaarden;
 • onjuiste of misleidende informatie te verschaffen;
 • inbreuk te maken op rechten van derden, waaronder begrepen inbreuk op rechten van intellectuele eigendom, of anderszins onrechtmatig te handelen jegens derden;
 • de normale werking van de Website te storen of daarin veranderingen aan te brengen, al dan niet door deze te kraken of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere programmatuur te verspreiden waardoor de Website wordt gewijzigd, (gedeeltelijk) toe-geeïgend, beschadigd of (tijdgelijk) ontoegankelijk wordt gemaakt;
 • informatie te verschaffen, waaronder begrepen het plaatsen van berichten of andere content, met een discriminerend, haatdragend, gewelddadig, kwetsend of pornografisch karakter, dan wel anderszins, naar de mening van GCN in strijd is met geldende wet- en regelgeving of met de goede smaak of zeden

2.3 GCN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om Gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang tot de Website, al dan niet tijdelijk,te ontzeggen.

 • Misbruik van GCN, waaronder begrepen het in strijd handelen met deze Algemene Voorwaarden, resulteert in het ontzeggen van de toegang tot GCN.

2.4 Berichten geplaatst op het forum van de Website zijn achteraf niet door de plaatser te verwijderen, aangezien zij integraal onderdeel uitmaken van de discussies op het forum.

 • Gebruiker plaatst informatie op persoonlijke titel. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan enige informatie die door Gebruiker geplaatst is.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1 Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Website, daaronder begrepen voor de informatie die hij deelt via de Website. Dat betekent dat Gebruiker met uitsluiting van GCN aansprakelijk is voor zijn gebruik van de Website en de door hem via de Website gedeelde informatie.

3.2 GCN biedt via de Website een platform voor Gebruikers. Zij controleert de informatie afkomstig van Gebruiker niet op correctheid en volledigheid noch controleert zij of de informatie van Gebruiker in strijd is met rechten van derden of geldende wet- en regelgeving. Zonder af te doen aan het voorgaande kan GCN de door Gebruiker geplaatste informatie (her)indelen in categorieën of groepen, zonder daartoe verplicht te zijn en zonder dat aan deze indeling enige rechten kunnen worden ontleend. GCN staat er niet voor in dat de informatie toegankelijk via de Website, al dan niet verschaft door Gebruikers, altijd correct of volledig is, noch dat deze informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

3.3 Gebruiker vrijwaart GCN voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de informatie die door Gebruiker op de Website wordt geplaatst dan wel een gevolg zijn van het handelen van Gebruiker in strijd met deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen maar niet beperkt tot aanspraken van derden die verband houden met rechten van intellectuele eigendom, in verband met privacy, of die gebaseerd zijn op de stelling dat de informatie onvolledig of incorrect zou zijn. Deze vrijwaring betekent mede dat Gebruiker aansprakelijk is jegens GCN voor de schade, inclusief de gemaakte kosten, die GCN lijdt als gevolg van bedoelde aanspraken van derden.

3.4 GCN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige tekortkoming door GCN in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst van dienstverlening, behoudens voor zover deze schade een direct gevolg is van opzettelijk handelen of nalaten of bewuste roekeloosheid door GCN. Voor zover er op GCN enige verplichting tot schadevergoeding zou rusten, is deze verplichting te allen tijde beperkt tot de vergoeding van schade directe schade. GCN is in geen geval aansprakelijk voor immateriële schade en gevolgschade, waaronder mede begrepen schade als gevolg van het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn van de Website, het verlies van gegevens en omzetverlies.

3.5 Alhoewel GCN al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om generalcounsel.nl vrij te houden van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere andere programmatuur die de goede werking van de Website kan schaden, kan zij hiervoor geen garantie geven en is aansprakelijkheid ter zake uitgesloten.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 De Website bevat informatie, afbeeldingen, tekens, beelden, logo’s, namen enzovoort die eigendom zijn van GCN of van derden en die onder meer beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, databankrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten en domeinnaamrechten welke rechten door de Gebruiker worden erkend.

4.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan om vermeldingen of andere notificaties met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, te wijzigen of op welke wijze dan ook onleesbaar te maken. Het is de Gebruiker evenmin toegestaan om technische beveiligings- of beschermingsmaatregelen te verwijderen, te wijzigen, te omzeilen, of anderszins onbruikbaar te maken.

4.3 GCN verleent gebruiker onder deze Algemene Voorwaarden een gebruiksrecht dat door GCN te allen tijde opzegbaar is, dat niet vatbaar is voor overdracht of sublicentie en persoonlijk is. Het gebruiksrecht is beperkt tot het inzien van de informatie geplaatst op de Website. Dat betekent dat de Gebruiker niet het recht heeft, behoudens voor zover in het concrete geval uitdrukkelijk wordt toegestaan door GCN, deze informatie te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of te delen met anderen of anderszins openbaar te maken. Dat betekent dat het Gebruiker evenmin is toegestaan, behoudens voor zover in het concrete geval uitdrukkelijk wordt toegestaan door GCN om substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken dan wel herhaal en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken, een en ander in de zin van de Databankwet.

4.4 Door informatie te plaatsen op de Website, geeft Gebruiker aan GCN het recht, voor zover nodig, om:

 • deze informatie te gebruiken;
 • zonder opgaaf van reden deze informatie, al dan niet tijdelijk, te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

Artikel 5 Privacy

5.1 De Gebruiker gaat ermee akkoord dat GCN persoonsgegevens verzamelt en bewaart, waaronder de naam, het e-mailadres en het IP-adres, in verband met het beheer van de Website en de login-account van de Gebruiker.

5.2 Voor zover de Gebruiker geen uitdrukkelijke toestemming geeft zal GCN de door de Gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig (commercieel) doel anders dan voortvloeit uit en noodzakelijk is voor het functioneren van de Website.

5.3 Door plaatsing van informatie op de Website gaat de Gebruiker akkoord met het tonen van zijn naam bij de betreffende informatie en de rss-feeds van deze informatie.5.3 De GCN Cookie & Privacy Statement is van toepassing. GCN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 6 Algemeen

6.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen met enige regelmaat worden gewijzigd. Door ieder bezoek aan de Website accepteert de Gebruiker de meest actuele, en ten opzichte van het laatste bezoek aan de Website eventueel gewijzigde, Algemene Voorwaarden. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn steeds te raadplegen en te dowloaden via de Website.

6.2 GCN behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in het systeem van GCN, namen, afbeeldingen en logo’s of diensten.

Deze Algemene Voorwaarden bevatten alle afspraken die tussen GCN en de Gebruiker zijn gemaakt. Zij vervangen eventuele tussen partijen eerder gemaakte afspraken, mondeling dan wel schriftelijk.

6.3 Op de overeenkomst van dienstverlening, deze Algemene Voorwaarden, en eventuele geschillen die daaruit tussen partijen voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in de Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van een geschil tussen partijen voortvloeiende uit bedoelde overeenkomst en daarbij behorende Algemene Voorwaarden.