Klokkenluiderswet noopt tot specifieke communicatie-aanpak 

Vaak zijn General Counsel binnen hun onderneming de vertrouwenspersoon onder de klokkenluidersregeling. In deze hoedanigheid geeft de General Counsel invulling aan de verplichting werknemers ruimte te geven misstanden in de onderneming aan te kaarten, zonder gevaar voor persoonlijke repercussies. Vervolgens kan de GC in vertrouwelijkheid onderzoek in stellen.

De nieuwe wet ‘Huis voor klokkenluiders’ biedt bescherming aan medewerkers na bekendmaking van misstanden binnen eigen organisaties. Het Huis voor Klokkenluiders zorgt er echter ook voor dat klokkenluiders-zaken buiten het bedrijf terecht kunnen komen, want deze nieuwe organisatie kan zelf besluiten tot publicatie. Dit vraagt om een specifieke communicatiebenadering waarbij het accent komt te liggen op de aanpak van reputatiemanagement, zeker ook van het bestuur. Het ligt voor de hand dat de General Counsel ook dan een belangrijke rol te spelen heeft.

De wet biedt vooral de klokkenluiders bescherming, maakt extern onderzoek naar klokkenluiders-meldingen mogelijk en vormt daarmee voor bedrijven een extra disclosure dilemma. Hoe bedrijven met de (externe) communicatie over klokkenluidersmeldingen om moeten gaan is in deze wet immers niet geregeld.

Mede door de hoge eisen die de maatschappij aan het bedrijfsleven stelt en de toegenomen aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen komen potentieel precaire interne – mogelijke – misstanden steeds vaker voor. De afwegingen hierbij gaan veel verder dan alleen de juridische en moeten tegenwoordig zeker ook de verwachtingen van externe stakeholders bevatten. De dan vereiste expertise omvat het hele scala aan communicatie-aspecten bij klokkenluidersmeldingen, die in potentie tot interne onrust, negatieve publiciteit en reputatieschade voor de bestuurders kunnen leiden.

Bij disclosure dienen zich diverse communicatiedilemma’s aan die per geval verschillen.

Enkele daarvan zijn:

  • Hoe moeten wij hierop intern reageren?
  • Wat is ons verhaal?
  • Welke toon slaan wij aan?
  • Wat zijn de juiste momenten om extern te reageren of een eigen proactieve berichtgeving te hanteren?
  • Maken wij het onderzoek(rapport) bekend of niet?

Dit vereist voorbereiding en ontwikkeling van de juiste communicatie-aanpak die nodig is met de nieuwe Klokkenluiderwet en vergt beheersing van specifieke communicatievaardigheden op het moment dat een casus zich aandient. Dit is voor veel General Counsel nog onbekend terrein en soms ook contra-intuïtief. Toch is het nodig dat zij zich hierin bekwamen, want in deze tijd van mondige werknemers, kritische journalisten en grote impact van sociale media ligt een intern probleem zo op straat.

Over de Auteur:

frans-van-der-grintFrans van der Grint is Strategy Director van Hill+Knowlton Strategies