ESG als prioriteit van de GC

Er is nog veel discussie over de concrete invulling en zelfs over de betekenis van ESG. Dat moet organisaties er echter niet van weerhouden het onderwerp te omarmen en ermee aan de slag te gaan. De General Counsel kan daarin bij uitstek het voortouw nemen.

Maak ESG een prioriteit van de General Counsel

ESG is de laatste jaren een prominent thema geworden binnen de boardroom. De gebruikelijke duiding van de drie letters is als bekend Environmental, Social en Governance, maar steeds vaker wordt de letter S ook wel ingevuld met Societal (maatschappelijk) of zelfs Sustainable. Een kwestie van interpretatie, die doorgaans per organisatie verschilt. Het feit dat het thema nog niet is uitgekristalliseerd maakt het echter niet minder relevant. Integendeel.

Waar Corporate Social Responsibility vooral toezag op het herstellen van bijvoorbeeld de impact die een onderneming heeft op het milieu, is ESG veel meer gericht op het voorkomen van excessen en uitwassen. Er is daarbij een duidelijke kentering zichtbaar, waarbij normen steeds vaker worden vertaald naar wetgeving. Voor de General Counsel is dit een cruciale ontwikkeling. Bekendheid met de minimale wettelijke standaarden op het gebied van ESG, de mate waarin de onderneming daaraan voldoet en de gevolgen als dat niet zo is, zijn randvoorwaardelijk aan het worden.

Nieuwe ESG-wetgeving
Een zorgvuldige en gedegen voorbereiding op een nieuwe golf van ESG-wetgeving wordt voor organisaties steeds belangrijker. Niet alleen omdat de concurrentie daar mee bezig is, ook activistische aandeelhouders, consumenten (die zich al dan niet via class actions melden) en externe toezichthouders houden dit scherp in de gaten. In het kader van bestaande en nieuw te verwachten wetgeving is een relevante vraag bijvoorbeeld of een organisatie het risico op claims van stakeholders voldoende heeft afgewogen tegen de mogelijke kosten en schade door niet te investeren in het implementeren van een juiste ESG-strategie. Ook is het zeer de moeite te onderzoeken of bestaande contracten door de supply chain waarborgen dat contractspartijen de ESG-standaarden naleven. Ook in M&A transacties komt overigens steeds meer de nadruk te liggen op ESG due diligence. Een belangrijke vraag in dat verband is bijvoorbeeld of de te verwerven entiteit wel voldoet aan de ESG-standaarden van de overnemende partij.

Samenvattend kunnen we stellen dat organisaties in toenemende mate onder een steeds groter aantal interne en externe vergrootglazen liggen waar het gaat om hun ESG-inspanningen of het ontbreken daarvan. En terecht. Voor General Counsels is het dan ook zaak het onderwerp tot een (grotere) prioriteit te maken. Een drietal praktische suggesties in dit verband.

Om te beginnen: be ready
Breng zorgvuldig in kaart welke wetgeving er momenteel is op het gebied van ESG en sorteer waar mogelijk voor op wetgeving die onderweg is. Formuleer op basis daarvan beleid dat past binnen het geldende risicobeleid van de onderneming.

Ten tweede: choose direction
Bepaal een ESG-strategie en wijs nadrukkelijk personen aan binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor het thema. Stel bovendien vast hoe je ESG meetbaar maakt en duidt heldere KPI’s met betrekking tot het thema. Leg ook duidelijk vast hoe de organisatie erover gaat rapporteren. Essentieel is ook hoe de compensatie van bestuurders en de rest van de top zich verhoudt tot het behalen van ESG-doelstellingen. Zeker in het kader van de – structurele – maatschappelijke discussie over topbezoldiging hoort dit subthema onderdeel te zijn van de ESG-strategie.

Tot slot: manage and monitor
Voorkom een ‘ticking the box’ cultuur en bepaal onder meer duidelijk wat je per functie en onderdeel binnen de organisatie verwacht en hoe er moet worden gerapporteerd (onder andere door wie en aan wie).

Als gezegd: er is nog veel discussie over de concrete invulling en zelfs over de betekenis van ESG. Dat moet organisaties er echter niet van weerhouden het onderwerp te omarmen en ermee aan de slag te gaan. De General Counsel kan daarin bij uitstek het voortouw nemen.

Over de auteur(s)

Jan-Berend Möller
Partner Corporate | M&A | Kennedy Van der Laan
+31205506823
Jan-Berend.Moller@kvdl.com
Profile page