Het was een veelbewogen jaar! De maand december is altijd een mooie maand om stil te staan bij het signaleren van trends en nieuwe wet- en regelgeving. Clifford Chance geeft een korte vooruitblik op zaken die voor General Counsel in 2021 relevant zijn.

Floris van de Bult, partner in de arbeidsrechtpraktijk
Diversiteit in het bedrijfsleven en dan in het bijzonder aan de top, staat al een aantal jaren hoog op de agenda, met streefcijfers voor raden van bestuur en raden voor commissarissen. Een interessante ontwikkeling in 2021 voor General Counsel is de behandeling van het op 4 november jl. ingediende wetsvoorstel dat gender diversiteit in de boardroom verder moet vergroten.
Het gaat om een wijziging van Boek 2 BW en betreft: “het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen” (35628).

Het wetsvoorstel vloeit voort uit één van de onderdelen van het SER-advies “Diversiteit in de top: tijd voor versnelling”, en bevat twee hoofdthema’s:

  1. Voor grote NV’s en BV’s geldt dat zij een passend en ambitieus streefcijfer voor de verhouding tussen mannen en vrouwen moeten formuleren voor het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop (die laatste groep dient door de vennootschap zelf te worden gedefinieerd). Ook moeten grote NV’s en BV’s jaarlijks over die cijfers rapporteren aan de SER en zich daarover verantwoorden.
  2. Voor beursvennootschappen geldt dat de man-vrouwverhouding in de raad van commissarissen moet verbeteren: ten minste een derde van het aantal leden moet man zijn en ten minste een derde moet vrouw zijn. Als een (voorgenomen) benoeming niet leidt tot een evenwichtiger balans, dan is die benoeming nietig.

Vijf jaar na inwerkingtreding zal de wet worden geëvalueerd en na acht jaar zal de wet vervallen.

Nienke van Stekelenburgh, counsel in de Financial Markets Group
In de bestuurskamer wordt de laatste jaren ook steeds vaker gesproken over duurzaamheid of ‘ESG’ (Environmental, Social & Governance) en dit is inmiddels een belangrijk onderwerp in de financieringswereld.

ESG heeft zijn weg gevonden in financieringsdocumentatie waarin investeerders of financiers een korting op de rente aanbieden mits aan bepaalde ESG-criteria wordt voldaan door de onderneming. De ESG-criteria worden tussen de onderneming en de financier afgestemd en de onderneming rapporteert hier dan gedurende de looptijd van de financiering met een zekere regelmaat over aan haar financiers en andere stakeholders. De verwachting is dat de komende jaren de korting in de rente vaker zal worden vormgegeven als een penalty indien de onderneming er niet in slaagt de afgesproken ESG-doelstellingen te behalen.

Het uitgangspunt voor ESG is dat de onderneming samen met de financier op zoek gaat naar factoren waar een verbetering mogelijk is, denk hierbij bijvoorbeeld aan energieverbruik, afvalimpact, veiligheid van werknemers, maar ook diversiteit, vaststellen van gedragscodes en gezondheid van de werknemers. De achterliggende gedachte van implementatie van ESG is dat een goede balans tussen aandacht voor financieel-economische doelstellingen en het milieu, sociale belangen en de maatschappij leidt tot grotere waardecreatie en daarmee ook tot betere financiële resultaten. We zien dat ESG in financieringen regelmatig een goed middel is om de verduurzaming (het doel) in gang te zetten.

Clifford Chance heeft een ESG taskforce die wordt geleid door Jeroen Ouwehand. Naast onze eigen doelstellingen die we nastreven, adviseren we grote en kleinere ondernemingen, investeerders en financiers over de mogelijkheden om ESG te implementeren in financieringen. Advocaten die hier ook meer over kunnen vertellen zijn Boudewijn Vermeer, Jackie Jones en Angela McEwan.

Han Teerink, counsel in de ondernemingsrechtpraktijk
De markt voor fusies, overnames en kapitaalmarkttransacties heeft zich de afgelopen periode sneller dan verwacht hersteld. Onze verwachting is dat deze trend zich continueert bij doorzetting van het verwachte economisch herstel en de aanblijvende beschikbaarheid van kapitaal. Daarnaast blijft er bovengemiddelde interesse voor sectoren die garen hebben kunnen spinnen bij de COVID-crisis (bv. Tech en Health) of er juist door zijn getroffen (bv. Travel en Leisure).

Twee andere onderwerpen waar we naast ESG en (gender) diversiteit komend jaar veel aandacht voor verwachten zijn:

  • De verwachte spoedige inwerkingtreding van het wetsvoorstel inzake de wettelijke bedenktijd, waarbij kortgezegd, het bestuur van een beursvennootschap een bedenktijd van 250 dagen kan inroepen als zij te maken krijgt met een ongewenst overnamebod of ongewenst aandeelhoudersactivisme.
  • De virtuele aspecten in het ‘nieuwe normaal’. In 2021 zal er een keuze worden gemaakt omtrent de mogelijkheid om (buitengewone en algemene) aandeelhoudersvergaderingen volledig virtueel te houden. Die mogelijkheid was er afgelopen jaar voor het eerst, maar naar onze verwachting zal de wetgever in 2021 komen met een voorstel om dit structureel mogelijk te maken. Ook op andere aspecten zal de verdere “virtualisering” een thema zijn en blijven (o.a. in het licht van arbeidsrelaties en werkomgeving, maar bijvoorbeeld ook bij het plannen en uitvoeren van een beursgang of overnametraject).

 

Over de auteurs

Floris van de Bult | +31 20 711 9158 | floris.vandebult@cliffordchance.com
Floris van de Bult is Partner en geeft leiding aan de Employment & Benefits praktijk van Clifford Chance Amsterdam. Hij adviseert zowel nationale als internationale bedrijven over complexe en strategische arbeidsrechtzaken, in het bijzonder beloningsbeleid (met name in de financiële sector), (grensoverschrijdende) reorganisaties, medezeggenschapsrecht, fraude- en compliance gerelateerde zaken, bescherming persoonsgegevens en de arbeidsrechtelijke en employee benefits-aspecten (waaronder incentives) van (internationale) M&A transacties.

 

 

 

 

 

Nienke van Stekelenburgh | +31 20711 9654 | nienke.vanstekelenburgh@cliffordchance.com
Nienke van Stekelenburgh is counsel in de Financial Markets Group van Clifford Chance en legt zich in het bijzonder toe op overnamefinanciering en financiering van vorderingen en commodities. Zij adviseert zowel kredietverstrekkers als sponsors over complexe financieringsstructuren waarbij verschillende soorten financiering worden gecombineerd. Ook is zij betrokken bij startups en fintech.

 

 

 

 

 

 

Han Teerink | +31 20 711 9132 | han.teerink@cliffordchance.com
Han Teerink is Counsel in de ondernemingsrechtpraktijk van Clifford Chance Amsterdam. Han legt zich in het bijzonder toe op de juridische advisering bij private en publieke fusies en overnames en tevens kapitaalmarkttransacties. Daarnaast stond hij de afgelopen jaren diverse private equity-investeerders en private partijen bij in het kader van (voorgenomen) overnames in de Nederlandse en internationale markt.