Het Britse merkenbureau UKIPO zal bij een zachte én harde Brexit automatisch nationale, Engelse equivalenten van Uniemerken en Gemeenschapsmodellen aanmaken en verstrekken. Onduidelijkheid bestaat over Europese aanvragen ten tijde van de Brexit. .Eu domeinnamen vervallen bij inwerkingtreding van een Brexit.

Naar verwachting zal de Brexit uiterlijk 31 oktober 2019 een feit zijn, en het is nog niet bekend of het een harde Brexit of zachte Brexit zal zijn. En als het een zachte Brexit is, of de voorwaarden van de Brexit Withdrawal Agreement (TF50 (2018) 55 Commission to EU27) onverkort zullen gelden. Dat is wel waarschijnlijk met betrekking tot de bepalingen over IE, die niet controversieel zijn.

De Britse regering heeft technical notices gepubliceerd voor het geval er een harde Brexit komt. Die komen er in grote lijnen op neer dat het VK vrijwillig uitvoering zal geven aan de regeling van de Withdrawal Agreement.

Geregistreerde Uniemerken en Gemeenschapsmodellen

Bij een Brexit zullen de rechten op alle bestaande ingeschreven Uniemerken en geregistreerde Gemeenschapsmodellen in stand blijven en kunnen zij worden gehandhaafd in het VK doordat automatisch een nationaal Brits merk of model wordt ingeschreven dat gelijk is aan het Uniemerk of geregistreerde Gemeenschapsmodel:

  • bestaande rechten blijven geldig in de overige EU lidstaten;
  • bescherming van bestaande rechten in het VK zal geschieden via een nieuw, vergelijkbaar Brits recht, dat gratis wordt verleend met minimale administratieve lasten;
  • rechthebbenden zullen door UKIPO op de hoogte worden gebracht dat een equivalent Brits recht is toegekend, met de mogelijkheid van opt-out;
  • er zal worden voorzien in een regeling met betrekking tot geschillen die nog lopen bij rechtbanken in het VK waarbij Uniemerken of geregistreerde Gemeenschapsmodellen betrokken zijn;
  • de Britse overheid werkt samen met de WIPO om Internationale Registraties van merken die gelden in de EU blijvende bescherming te bieden in het VK.

In geval van een lopende aanvraag voor een Uniemerk of Gemeenschapsmodel heeft de deposant een termijn van negen maanden vanaf de datum van de Brexit om in het VK dezelfde bescherming te vragen, met behoud van de prioriteitsdatum van de EU-aanvraag. Deposanten worden niet geïnformeerd en moeten na de Brexit zelf een verzoek om bescherming in het VK indienen bij het UKIPO. Zo’n verzoek betreft een equivalent Brits recht, met behoud van de EU-prioriteitsdatum.

Een soortgelijke regeling is ook voorzien voor communautaire kwekersrechten.

Niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel

Een niet-gedeponeerd model geniet drie jaar een beperkte bescherming als niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel. Na de Brexit genieten voorzetting van bescherming voor modellen die voor het eerst in het VK of een andere EU lidstaat ter beschikking voor het publiek zijn gesteld en al beschermd zijn door een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel op het moment dat het VK de EU verlaat. Het VK bereidt wetgeving voor die voorziet in een zelfde recht voor niet ingeschreven modellen als de Gemeenschapsmodellenverordening biedt. Dat recht wordt automatisch verkregen zonder dat de rechthebbende actie hoeft te ondernemen. Bovendien wordt voorzien in een regeling met betrekking tot geschillen die nog lopen bij rechtbanken in het VK waarbij niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen betrokken zijn.

Databankrechten en oorsprongsaanduidingen

De regeling van de Withdrawal Agreement voorziet in een Brits equivalent van het EU databankenrecht, zodat databanken bescherming in het VK blijven genieten na een Brexit. Dat is anders bij een harde Brexit omdat de Databankenrichtlijn alleen bescherming biedt aan onderdanen van de EER en landen die door de Commissie zijn aangewezen omdat zij een gelijkaardige bescherming bieden. Het VK hoort daar vooralsnog niet bij.

Bij een zachte Brexit blijven ook beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele specialiteiten, die thans beschermd zijn in de EU, beschermd in het Verenigd Koninkrijk. Bij een harde Brexit is echter niet voorzien in voortgezette bescherming.

.eu domeinnamen

EurID heeft twee scenario’s uitgewerkt. Bij een harde Brexit worden .eu domeinnamen van in de VK gevestigde houders op het moment van Brexit ingetrokken, zodat ze geen e-mails meer kunnen versturen of ontvangen en websites onbereikbaar worden. Bij een zachte Brexit is voorzien in een overgangsperiode van een jaar na Brexit, waarna de domeinnaam niet meer kan worden gebruikt.

Vertegenwoordiging in procedures bij EU instellingen

IE zaken kunnen door het EUIPO, Gerecht en Hof van Justitie EU worden beslist. Alleen personen die als advocaat (of in geval van EUIPO merkgemachtigde) zijn ingeschreven bij de balie van een lidstaat kunnen partijen vertegenwoordigen. Er is geen overgangsregeling bij een harde Brexit, hetgeen betekent dat Britse solicitors en barristers hun vertegenwoordigingsbevoegdheid verliezen tenzij zij zich hebben ingeschreven bij een balie in een lidstaat. Veel Engelse advocaten hebben zich in Ierland en in mindere mate Brussel ingeschreven. Indien dat niet is gebeurd dan dient de zaak te worden overgedragen aan een advocaat die wel aan de kwalificaties voldoet.

Alfred Meijboom
Kennedy Van der Laan
020 5506633
Alfred.Meijboom@kvdl.com
https://kvdl.com/ons-team/alfred-meijboom