Ondanks de coronacrisis draait de fusie- en overnamemarkt nog steeds op volle toeren. Maar met de start van het nieuwe jaar is ook het akkoord tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) over de gevolgen van de Brexit in werking getreden, en is EU-wetgeving in principe niet langer van toepassing in het VK. Een aantal aandachtspunten voor diegenen die van plan zijn om een fusie of overname aan te gaan met een partij uit het VK.

Mededingingsrecht
De EU-concentratieverordening is niet meer van toepassing in het VK. Wie samengaat met een partij uit het VK zal dus moeten overwegen of het nodig is om melding te doen van de transactie bij de Europese Commissie én bij de mededingingsautoriteiten in het VK. Een extra melding kan leiden tot vertraging van het overnameproces en extra kosten. Het is nog de vraag hoe de mededingingsautoriteiten in het VK hun concentratietoezicht nu gaan invullen. Ongetwijfeld zal dit nog meer gericht zijn op de lokale markt en mogelijk ook politiek beïnvloed gaan worden.

Juridische fusies
Op basis van EU-regelgeving is het mogelijk voor vennootschappen opgericht naar het recht van verschillende lidstaten binnen de EU om met elkaar te fuseren, waarbij het gehele vermogen van de ene vennootschap onder algemene titel en van rechtswege overgaat op de andere vennootschap. Hiervan wordt vaak gebruik gemaakt bij het herstructureren van concerns. Doordat het VK geen onderdeel meer uitmaakt van de EU is het niet meer mogelijk om een juridische fusie te bewerkstelligen tussen Nederlandse vennootschappen en vennootschappen uit het VK.

Due diligence onderzoek
Voor ondernemingen in gereguleerde sectoren zoals de landbouw, visserij en voeding, transport en logistiek, maar ook in de ICT- en digitale dienstensector kan de Brexit grote gevolgen hebben. Kopers zullen tijdens een due diligence onderzoek daarom extra aandacht moeten besteden aan de gevolgen van de Brexit voor de business van de doelvennootschap. Verkopers kunnen er soms verstandig aan doen om informatie over de concrete gevolgen van de Brexit voor hun onderneming via de dataroom te verstrekken. Aandachtspunten tijdens het due diligence onderzoek zijn in ieder geval de gevolgen voor de belangrijkste overeenkomsten, de toeleverings- en distributieketen, de geografische structuur van de activiteiten, het personeel, belastingen, overheidstoezicht, intellectuele eigendomsrechten en de bescherming van data. Veel informatie over de gevolgen per sector is te vinden via het Brexitloket van de Nederlandse overheid. Over allerlei onderwerpen is echter nog niks geregeld in het per 1 januari 2021 in werking getreden akkoord, waardoor nog niet alle gevolgen op dit moment duidelijk zijn.
Uiteindelijk zullen geïdentificeerde risico’s vertaald moeten worden in garanties en vrijwaringen in het overnamecontract, en mogelijk zullen deze risico’s ook van invloed zijn op de hoogte van de koopprijs.

Overgang van onderneming
Ook de Europese richtlijn inzake het behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen is niet meer van toepassing in het VK. Op basis van deze richtlijn komen werknemers bij de overgang van een onderneming van rechtswege in dienst van de verkrijger van de onderneming. In het akkoord tussen de EU en het VK is over dit onderwerp niks opgenomen, maar omdat de richtlijn ook in het VK is omgezet in nationaal recht verandert er op de korte termijn nog niks. Er zijn wel speculaties dat de overheid in het VK het in de toekomst in sommige gevallen makkelijker zou willen maken om arbeidsvoorwaarden te harmoniseren na een overgang van onderneming. Dat zou dus wellicht betekenen dat het voor een Nederlandse partij, die door middel van een asset deal een onderneming uit het VK overneemt, eenvoudiger wordt om de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in het VK gelijk te trekken met die van de werknemers in Nederland.

Tot slot
Al met al zijn er rechtsgebieden waar de impact van de Brexit groter zal zijn dan in de M&A, echter zijn er toch een aantal zaken om rekening mee te houden. De mogelijke concentratiemelding bij twee verschillende mededingingsautoriteiten en de extra aandachtspunten tijdens het due diligence onderzoek springen daarbij het meeste in het oog. Gelukkig valt de impact van de Brexit op de rest van het overnamecontract mee. Er was contractsvrijheid en er blijft contractsvrijheid, ook aan de andere kant van de Noordzee.

Over de auteur

Maaike Kamps
Van Benthem & Keulen
+ 31 6 123 99 110
maaikekamps@vbk.nl
Linkedin