Verordening buitenlandse subsidies

General Counsel bij een onderneming betrokken in M&A of aanbestedingen in de EU? Let op! De Verordening buitenlandse subsidies brengt sinds oktober 2023 meldingsverplichtingen met zich mee.

Grote fusies, overnames, joint ventures en aanbestedingen in de EU moeten sinds 12 oktober jl. gemeld  worden bij de Europese Commissie als bepaalde drempelbedragen worden overschreden en betrokken partijen ‘buitenlandse financiële bijdragen’ hebben ontvangen (Verordening buitenlandse subsidies (EU 2022/2560)).

‘Buitenlandse financiële bijdragen’ is een erg breed begrip en omvat naast subsidies ook bijvoorbeeld fiscale steunmaatregelen of vrijstellingen, leningen, kapitaalinjecties of zelfs de aankoop van goederen of diensten, mits deze direct of indirect zijn verstrekt door niet-EU overheden of staatsbedrijven. Als er voordeel mee wordt verleend en deze beperkt zijn tot één of meer ondernemingen of bedrijfstakken, kunnen deze als verstorend worden aangemerkt.

Gedurende de meldingsperiode kan de betreffende transactie of aanbesteding niet worden afgerond (in geval van fusies, overnames en joint ventures zal het dus als opschortende voorwaarde voor de transactie moeten worden aangemerkt). Bij aanbestedingen moet de inschrijver informatie rondom ontvangen buitenlandse financiële bijdragen mee sturen met de aanbesteding, ook als deze bijdragen onder de hierna genoemde drempel vallen.

De Europese Commissie zal aan de hand van de informatie beoordelen of de buitenlandse financiële bijdragen de interne markt verstoren. Als dat het geval is, zal zij maatregelen kunnen opleggen of in het ergste geval de transactie of aanbesteding kunnen verbieden. Relevant is nog dat bepaalde typen bijdragen als (waarschijnlijk) niet verstorend worden aangemerkt en anderen als waarschijnlijk wel verstorend. Ten aanzien van die laatste bijdragen, moet daarom uitgebreidere informatie verstrekt worden en ook geldt daarbij een omkering van de bewijslast. Ook kan de Europese Commissie op eigen initiatief achteraf verstorende buitenlandse financiële bijdragen onderzoeken.

De meldingsplicht ontstaat als de volgende drempels gehaald worden:

  • Concentraties:
    • de target (bij overnames), een van de partijen (in geval van fusies) of de joint venture is gevestigd in de EU en heeft in het afgelopen boekjaar een omzet gehaald van ≥ €500m; en
    • de koper en target (bij overnames), de fuserende partijen of de joint venture en haar aandeelhouders hebben buitenlandse financiële bijdragen van ≥ €50m ontvangen in de afgelopen 3 jaren.
  • Aanbestedingen:
    • geschatte contractwaarde van de openbare aanbesteding is ≥ €250m.
    • de inschrijver (inclusief aannemers/leveranciers) hebben buitenlandse financiële bijdragen van ≥ €4m ontvangen hebben in totaal > € 4m ontvangen in de afgelopen 3 jaren.

De meldingsplicht betreft dus de grotere transacties en aanbestedingen. Ook als deze niet direct op de planning staan, is het voor General Counsel raadzaam om nu al een systeem te implementeren voor het verzamelen van de informatie rondom de ‘buitenlandse financiële bijdragen’. Technologie kan hier zeker bij helpen – vraag vooral naar beschikbare tools  De in het kader van een melding verzochte informatie gaat tot drie jaar terug en is uitgebreid. Wachten tot een transactie zich aandient, brengt een reëel risico op vertraging met zich mee.

Over de auteur(s)

Saskia Blokland | Norton Rose Fulbright