Reglement voor deelname aan General Counsel Netherlands

  1. Deelname aan General Counsel Netherlands (“GCN”) staat alleen open voor degenen die op het moment van aanmelden in dienst zijn als eindverantwoordelijk jurist binnen een bedrijf of organisatie in Nederland (“GCs”). Een ander vereiste voor deelname is dat GCs een universitaire (juridische) studie hebben afgerond en minimaal 10 jaar relevante werkervaring hebben. Ook andere senior juristen die werkzaam zijn binnen bedrijven of organisaties die een universitaire juridische studie hebben afgerond en minimaal 10 jaar relevante werkervaring hebben, maar (nog) niet de eindverantwoordelijke jurist zijn, kunnen onder de in dit artikellid genoemde voorwaarden deelnemer worden van GCN. Zij dienen hiervoor expliciet bij GCN te worden voorgedragen door de GC van het bedrijf of organisatie waar hij of zij werkt, en de betreffende GC dient zelf ook deelnemer van GCN te zijn.
  2. Indien en voor zover een deelnemende GC niet of niet langer werkzaam is als GC, dient de deelname door de GC te worden beëindigd tegen het einde van het jaar waarin hij of zij niet langer werkt als GC.
  3. GCs die deelnemen aan GCN hebben toegang tot alle elementen van het multimediale platform van GCN, zoals beschreven op de www.generalcounsel.nl (“de website”). Daar staat tegenover dat deelnemende GCs verplicht zijn om jaarlijks een jaarbijdrage te betalen aan GCN (“jaarbijdrage”). De hoogte van de jaarbijdrage staat vermeld op de website. GCs zijn verplicht er voor zorg te dragen dat de betaling van de jaarbijdrage wordt voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur.
  4. Deelname aan GCN is van 1 januari tot en met 31 december van een jaar en wordt steeds automatisch met een kalenderjaar verlengd tenzij geldige opzegging heeft plaats gevonden.
  5. Een GC kan geldig de deelname opzeggen door uiterlijk 31 oktober van een lopend jaar zich af te melden als lid via info@generalcounsel.nl Bij gebreke van een geldige opzegging is de GC verplicht voor het daaropvolgend jaar de jaarbijdrage te voldoen.
  6. Het is GCs niet toegestaan om GCN te gebruiken voor eigen zakelijk gewin of voor het gewin van het bedrijf of de organisatie waar de GC werkt -bijvoorbeeld door mailings aan alle deelnemers van GCN te versturen of om eigen diensten aan te bieden- direct of indirect.
  7. Deelnemers van GCN zijn verplicht om terughoudend om te gaan met informatie die zij verkrijgen via GCN, indien en voor zover zij er in redelijkheid van kunnen uitgaan dat met betreffende informatie terughoudend moet worden omgegaan.
  8. Het management van GCN is gerechtigd om in voorkomende gevallen van dit reglement af te wijken en/of om deelnemers hierover vragen te stellen. Indien en voor zover deelnemers zich niet houden aan dit reglement is het management van GCN bevoegd hen het deelnemerschap met onmiddellijke ingang af te nemen zonder dat GCN verplicht is om de jaarbijdrage terug te storten.

General Counsel Netherlands B.V. – Eslaan 13A, 1404 EE Bussum – KVK 56.34.57.04- www.generalcounsel.nl